موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

تقویم آموزشی موسسه

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت فشرده در 45 روز از تاریخ 97/3/5

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت عادی در 105روز از تاریخ97/3/5

دوره جدید HSE از تاریخ 97/3/12 به صورا فشرده در 8 روز