موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

تقویم آموزشی موسسه

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت فشرده در 45 روز از تاریخ 98/04/31

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت عادی در 105روز از 98/04/31

دوره جدید HSE از تاریخ 98/4/31به صورت  فشرده در 8 روز